X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آموزش زبان ایتالیایی

دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 03:13 ب.ظ

سلام

بعد از 8 سال اومدمو خاک این وبلاگو تکوندم ، یه زمانی برای دل خودم ایتالیایی می خوندم و بعدش رو آوردم به سمت فرانسه

شوکه شدم از دیدن این همه پیام و تشکر شما دوستان ! 

برای نحوه ادامه فعالیت گروه یک نظر سنجی گذاشتم  .

لطفا نظرتون رو  زیر همین پست اعلام کنید که آموزش زبان ایتالیایی رو ادامه بدم یا بریم سراغ زبان فرانسه؟

ممنونم از تک تکتون

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:49 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت دهم)

Sbagliare

خطا  و اشتباه کردن

Potrei sbagliare

ممکنه اشتباه کنم

Accettare

قبول کردن، پذیرفتن

Non mi ridurrò mai ad accettare compromessi

من هرگز با قبول مصالحه خودمو کوچیک نمیکنم.

Prezzo

ارزش و بها، قیمت

Ci accomoderemo sul prezzo

روی قیمت باهم کنار میایم

Anima

روح، قلب

Ha messo tutta l'anima in questo lavoro

تمام وجودشو رو این کار گذاشته

Bambino

نوزاد و بچه کوچک

Il bambino non cammina ancora

بچه هنوز راه نمیره

Colonna

ستون، پایه، نقطه اتکا

Quel giovane è la colonna della famiglia

اون مرد جون تکیه گاه خانواده اشه

Credere

معتقد بودن، باور داشتن، فکر کردن

Inclino a credere alle tue parole

من به باور اون چیزی که میگی تمایل دارم

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:48 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت نهم)

Undicesima lezione:

La suddivisione del tempo (2)

185. Fra qualche minuto

186. Fra qualche ora

187. Fra qualche giorno

188. Oggi

189. Domani

190. Dopodomani

191. La settimana prossima

192. Sabato prossimo

193. Il mese prossimo

194. L’anno prossimo

195. Fra poco

196. Presto

197. Tardi

198. In quanti siete là?

199. Quando siete arrivati?

200. Qualche minuto fa

201. Qualche ora fa

202. Qualche giorno fa

203. Ieri

204. La settimana scorsa

205. Il mese scorso

206. Sabato scorso

207. L’anno scorso

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:48 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت نهم)

Nienteهیچ چیز

Niente può fermarlo.
هیچ چیز نمیتونه متوقفش کنه

Raccontoداستانسرایی، گفتن، افسانه

Fammi un racconto del tuo viaggio.
از سفرت برام بگو

Fratelloبرادر

Tuo fratello è un monello.
برادرت لوس و بداخلاقه

Squardoنگاه، نظر اجمالی

Dai uno squardo a questa lettera.
بیا یه نگاهی به این نامه بنداز

Genioنابغه، استعداد، نعمت و موهبت

Leonardo fu un genio.

لپوناردو یه نابغه بود

Tacereساکت و آروم بودن

Non sa tacere.
اون نمیتونه ساکت باشه

Vostroمال شما

Domani andremo a trovare i vostri parenti.
فردا واسه دیدن فامیلاتون میریم

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:47 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت هشتم)

Decima lezione:

La suddivisione del tempo (1)

169. Quando arriveremo laggiù?

170. Quando verrete?

171. Quando è aperto?

172. Quando si poù visitare con una guida?

173. Alle dieci del mattino

174. Alle due del pomeriggo

175. Dalle otto a mezzogiorno e dalle quattordici alle diciotto

176. Il mattino

177. La sera

178. Il lunedi

179. Il martedi

180. Il mercoledi

181. Il giovedi

182. Il venerdi

183. Il sabato

184. La domenica

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:46 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت هفتم)

Nona lezione:Ordinare e comperare

153. Uno di quelli, per favore!

154. Ancora uno, per favore!

155. Un caffelatte, per favore!

156. Un espresso, per favore!

157. Desidero una birra, per favore!

158. Una spremuta di limone, per favore!

159. Mi porti la lista delle vivande, per piacere!

160. Mi porti la lista dei vini, per favore!

161. Il conto, per favore!

162. Il servizio è compreso nel prezzo?

163. Ha un catalogo?

164. Ha un prospetto?

165. Ha qualcosa d'altro?

166. Ha qualcosa di più grande?

167. Ha qualcosa di più piccolo?

168. Ha qualcosa di meno costoso?

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:45 ب.ظ

هرروز یک کلمه ایتالیایی (قسمت هشتم)

Giornaleروزنامه

Ti rincresce se leggo il giornale?
ناراحت میشی اگه روزنامه بخونم؟

Donnaزن

La donna rinserrò il bimbo tra le braccia.
زن کودک را میان بازوانش به آغوش کشید

Personaشخص، یک نفر

C'è una persona che ti cerca.
کسی هست که دنبالت میگرده

Lavoroشغل و کار

Questo lavoro mi pesa molto.

این کار خیلی برام سخته.


Cagionareباعث، انگیزه، علت

Questa decisione fu il cagionare di molte preoccupazioni.
این تصمیم ناراحتیهای زیادی رو باعث شده

Intornoاطراف، درباره

Girava intorno all'edificio.
او اطراف ساختمان قدم زد.

Momento

لحظه، دم، زمان
Ha avuto un momento di esitazione.

لحظه ای درنگ کرد

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:44 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت ششم)

Ottava lezione:

La durata

Settima lezione:

Distanze e misure di lunghezza

141. Quanto dura?

142. Quanto tempo ci vuole?

143. Quanto tempo ci si impiega?

144. Secondi

145. Minuti

146. Ore

147. Giorni

148. Notti

149. Settimane

150. Anni

151. Non molto (tempo)

152. Ciò dura troppo

128. A che distanza è?

129. Quanto Misura?

130. Da qui a là

131. Centimetro

132. Metro

133. Chilometro

134. Pollice (=2.54cm)

135. Piede (=30.48cm)

136. Miglio (=1609m)

137. Molto lontano

138. Non molto lontano

139. Lungo

140. Corto

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:43 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت پنجم)

Sesta lezione: Inizio della conversazione

109. Come si chiama?

110. Mi chiamo…

111. Piacere (di fare la sua conoscenza)

112. Di dov'è?

113. Vengo da…

114. Quanto tempo si ferma qui?

115. Sono qui in vacanza

116. Sono qui per affair

117. È la prima volta che vengo qui

118. Vorrei approfondire le mie conoscenze d'italiano

119. Come si dice (ciò) in italiano?

120. Mi faccia vedere!

121. Mi spieghi!

122. La invito a bere il caffè

123. Fuma?

124. Desidera mangiare qualcosa?

125. Desidera beree qualcosa?

126. Salute!

127. Buon appetite

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:40 ب.ظ

هر روز یک لغت ایتالیایی (قسمت هفتم)

Forteقوی، نیرومند
Il ragazzo cresce sano e forte.

پسره سالم و قوی بزرگ میشه.

Lavorare

کار کردن
Ha ottenuto di poter lavorare a casa.

اون واسه کار تو خونه اجازه گرفته

Foglia

برگ، برگ درختان
Le foglie mulinavano al vento.

برگها در باد میچرخند

Puntuale

وقت شناسLe ho detto di essere puntuale.

بهش گفتم وقت شناش باش

Invano

بیهوده و بی جهتI medici hanno lottato invano contro il male.

دکترها بیهوده با مریضی مبارزه کردند

Ritto

مسقیم، سرپا
Si piazzò ritto in mezzo alla stanza.

مستقیم وسط اتاق وایستاده

Scrittore

نویسندهQuesto scrittore si ripete troppo.

این نویسنده خودشو زیاد تکرار میکنه

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:39 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت چهارم)

Quinta lezione

I numeri (2) / la quantità

Quarta lezione

I numeri (1)

86. Trenta – 30

87. Quaranta  – 40

88. Cinquanta  – 50

89. Sessanta  – 60

90. Settanta  – 70

91. Ottanta  – 80

92. Novanta  – 90

93. Cento  – 100

94. Mille  – 1000

95. Molto

96. Moltissimo

97. Troppo

98. Più del [necessario]

99. Poco

100. Molto Poco

101. Troppo poco

102. Meno

103. Abbastanza

104. Grammo [1etto = 100g]

105. Mezzo chilo

106. Chilogrammo

107. Litro

108. Decilitro

63. Zero - 0

64. Un quarto – 1/4

65. Un mezzo – 1/2

66. Uno - 1

67. Due - 2

68. Tre - 3

69. Quattro - 4

70. Cinque - 5

71. Sei - 6

72. Sette - 7

73. Otto - 8

74. Nove - 9

75. Dieci - 10

76. Undici - 11

77. Dodici - 12

78. Tredici - 13

79. Quattordici - 14

80. Quindici - 15

81. Sedici - 16

82. Diciassette - 17

83. Diciaotto - 18

84. Diciannove - 19

85. Venti - 20

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:39 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت سوم)

Terza lezione: Dove si trove… / Quantità e prezzo

39. Dove si trova il campo di calico?

40. Dove c'è una stazione di tassi?

41. Dov'è la spiaggia?

42. Dov'è la piscina?

43. Dov'è la mia valigia?

44. Dove sono i miei bagagli?

45. Dove c'è una bucalettere?

46. Dov'è l'ufficio postale?

47. Dove posso comperare cartoline?

48. Dove posso comperare francobolli?

49. Qui

50. Là

51. Diritto

52. A destra

53. A sinistra

54. In alto

55. In basso

56. All'angolo

57. La prima strada a destra

58. La seconda strada a sinistra

60. Quanto?

61. Quanto costa?

62. Quanto ne desidera?

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:38 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت دوم)

Seconda lezione: Dove si trova…?

20. Dov'è?

21. Dov'è il telefono?

22. Dove sono le ritirate?

23. Dov'è l'entrata?

24. Dov'è l'uscita?

25. Dove c'è un distributore di benzina?

26. Dove si trova il campeggio?

27. Dove si trova il posteggio?

28. Dov'è l'albergo...?

29. Dove posso comperare vivanda?

30. Dove c'è un ristorante?

31. Dove si trova il posto di polizia?

32. Dove c'è un ospedale?

33. Dove c'è una farmacia?

34. Dove c'è un negozio?

35. Dove si trova l'ufficio del turismo?

36. Dov' è il traghetto?

37. Dov' è la stazione?

38. Dov' è l'aeroporto?

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:38 ب.ظ

آموزش ایتالیایی در 16 درس (قسمت اول)

از امروز یه دوره آموزشی کوتاه و مفید ایتالیایی رو برای دوستان علاقمند شروع میکنیم. تو 16 درسی که براتون در نظر گرفته شده در کل 300 جمله استفاده میشه که با یاد گرفتن و ترکیبشون تو حالتهای مختلف، خواهید تونست بسیاری از مکالمات رایج رو انجام بدید.   

Prima lezione: Primi contatti

1. Buongiorno, signore!, -Buongiorno, signora!, -Buongiorno, signorina!

2. Buonasera, signore!, -Buonasera, signora!, -Buonasera, signorina!

3. Come sta?

4. (sto) bene, grazie, e lei?

5. è italiano?

6. Parla italiano?

7. Un pò

8. Parla altre lingue?

9. Sì!

10. No!

11. Attenzione!

12. Scusi

13. Sono straniero

14. Sono un turista

15. Come dice?

16. Non capisco

17. Non lo so

18. Parli lentamente, per favore!

19.Arrivederci, signore!, - Arrivederci, signora!, - Arrivederci, signorina!

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:36 ب.ظ

هر روز یک لغت ایتالیایی (قسمت ششم)

Stipendioحقوق و دستمزد
Arrotonda lo stipendio lavorando a casa.

با کار کردن تو خونه حقوقشو درمیاره.

Opera

اپرا، کار، کمک، وظیفه
Questa sera andiamo all'Opera.

امشب به اپرا میریم.

Vino

شرابIl vino diventa aceto.

شراب سرکه شده.

Boccone

لقمه، تکه، ذرهNon c'è un boccone di pane in casa.

یه تیکه نون تو خونه نیست.

Clientela

مشتری، ارباب رجوع
Quel negozio ha una numerosa clientela.

این مغازه مشتریای زیادی داره.

Maestro

معلم، استاد

I bambini attorniarono il maestro.

بچه ها معلمشونو دوره کردن.

Anno

سالLa popolazione mondiale aumenta di anno in anno.

جمعیت دنیا سال به سال زیاد میشه.

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:35 ب.ظ

مثل یه ایتالیایی فکر کن، مثل یه ایتالیایی حرف بزن!

- اگه میخواید ایتالیایی یاد بگیرید، زبون مادریتونو فراموش کنید.

- اگه میخواید ایتالیایی بخونید، روزنامه های ایتالیایی رو بخونید.

- اگه میخواید مثل یه ایتالیایی حرف بزنید، مدتی برید ایتالیا و فقط ایتالیایی صحبت کنید.

خلاصه کلام اگه میخواید کاملا به ایتالیایی مسلط بشید، باید مثل یه ایتالیایی فکر کنید .

۱- اگه هدفتون ایتالیایی صحبت کردنه، فارسی صحبت کردن با دوستانی که ایتالیایی بلدن، وقت تلف کردنه.

 

۲- مقایسه دستور زبان فارسی و ایتالیایی فایده ای نداره، هرچند اینکار منطقی به نظر میاد اما هر زبونی قواعد و شکلایی داره که مخصوص خودشه که بعضی وقتها اصلا منطقی به نظر نمیاد. مثلا تو دستور زبان ایتالیایی زمانهایی وجود داره که اصلا مشابهش تو زبون فارسی نیست.

۳- ترجمه جملات تو ذهن قبل از صحبت و خوندن کار احمقانه ایه که هیچ وقت اجازه نمیده به طور طبیعی صحبت کنید و سریع عکس العمل نشون بدید.

۴- به جای کالبدشکافی قواعد و نکات گرامری، با یه ایتالیایی صحبت کنید، طرز حرف زدنشو تقلید کنید و سعی کنید ادای اونا رو دربیارید. فکر کنید یه هنرپیشه هستید که باید نقش یه ایتالیایی رو بازی کنه .

۵- ترس از اشتباه کردنو از خودتون دور کنید. هدفتون باید ارتباط برقرار کردن باشه نه گرفتن PHD تو دستور زبان ایتالیایی. مگه غیر از اینه که آدمای عادی اصلا نمیدونن دستور زبان چیه اما راحت از هر حرکت، خواسته، نیاز، ترس و هیجان همدیگه سر درمیارن؟!

۶- بزرگترین اشتباه اینه که از زبون فارسی به عنوان کمکی استفاده کنید و از اینکه دهنتونو باز کنید و این la bella lingua  رو ریتمیک بخونید، بترسید!

این نکته ایه که خیلی از زبان آموزا نمیگیرن. این شبیه یاد گرفتن رقصه. شما میتونید هی پاهاتونو به ترتیب رو شماره هایی که رو زمین نوشته بذارید و از معلمتون درس رقص بگیرید، اما اگه حرکاتتون ریتمیک نباشه و هیچ نرمشی به بدن خودتون ندید، در نهایت مثل یه آدم کوکی خواهید رقصید و مهم نیست که چقدر درسا رو خوب یاد گرفتید و تمرین کردید. 

۷- خیلی از صفحات کتابای خودآموز به مکالماتی اختصاص پیدا کردن که تو واقعیت هیچ وقت اتفاق نمیافته، پس واسه چی باید اونا رو حفظ کنیم؟

اگه از یه نفر تو خیابون پرسیدید:  Dov’è il museo?" و جوابی مطابق اون چیزی که تو این کتابا نوشته دریافت نکردید، چیکار میکنید؟... سرجا خشکتون میزنه و اون طرف به راهش ادامه میده، چون میخاد زودتر خودشو به یه پیتزا فروشی برسونه!

پاسخ یه سوال شما میتونه بینهایت جواب داشته باشه. هیشکی نمیتونه همه اونا رو حفظ کنه. پس وقت خودتونو با حفظ کردن این پاسخهای کلیشه ای تلف نکنید. زبان رو به صورت موسیقی یاد بگیرید. با حفظ کردن نتهای موسیقی نمیتونید انتظار داشته باشید که یه پیانیست ماهر بشید! باید پیانو بزنید و تمرین کنید!

۸- به طرز صحبت کردن ایتالیاییها دقت کنید و ازشون تقلید کنید. وقتی دارید سعی میکنید gli رو درست تلفظ کنید به خودتون بخنیدید. ایتالیایی ریتمیک ترین زبون دنیاست، اگه یاد بگیرید چقدر لغتها هم قافیه و هم وزنند، یادگیری این زبون خیلی براتون ساده تر میشه .

۹- هیچ راز و رمزی وجود نداره. واسه یاد گرفتن یه زبون خارجی کلید طلایی یا سنگ جادویی وجود نداره. فقط باید گوش کنید و تکرار کنید. اگه یاد بگیرید که زبون مادری و دستور زبانی رو که از بچگی تو ذهنتون رفته رو فراموش کنید، تو یادگیری زبان یه جهش بزرگ خواهید کرد. 

 

۱۰- ده نداره که دیگه. باید تا حالا دیگه خودتون فهمیده باشین چی میخواستم بگم!!!...

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:34 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت پنجم)

Campoمحدوده، شعبه، زمین و مزرعه

Questo non rientra nel mio campo.

این از محدوه من خارجه


Dislivello
اختلاف سطح، نابرابری

Tra le due colline c'è un dislivello di trecento metri.سیصد متر اختلاف بین دوتپه وجود داره

Erbaسبزه، علف

L'erba del vicino è sempre più verde.سبزه نزدیک همیشه سبزتره

Fermoساکن، بی حرکت

Il ragazzo stava fermo nel nascondiglio.تو مخفیگاهش پسره بی حرکت ایستاده بود.

Particolareمخصوص، ویژه، عجیب و غریب

Questo vino ha un sapore particolare.این شراب یه طعم بخصوصی داره

Noiaخسته، دلتنگ

Che noia quell'uomo!اون مرد چه خسته اس!

Tralasciare

از قلم انداختن. فراموش کردن
Non tralasciare questo dettaglio.
این جزئیات رو از قلم نندازی.

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:32 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت چهارم)

Molla

فنر
È saltata la molla.

فنر شکسته است.

Mercato

فروشگاه
Le merci estere inondano il mercato.

کالاهای خارجی فروشگاه رو پر کردن

Gustare

چشیدن، لذت بردن
Con questo raffreddore non riesco a gustare nulla.

با این سرماخوردگی هیچی رو نمیتونم بچشم.

Marca

مارک
Questa è la migliore marca di tè.

این بهترین مارک چائیه.

Spugnaاسفنج، ابر

La spugna assorbe l'acqua.

اسفنج آبو جذب میکنه.

Cantoترانه

Il canto è solo eseguito dal coro.این ترانه فقط توسط گروه کر اجرا میشه.

Albero

درخت

Lo appesero ad un albero.

اونو از یه درخت دار زدن

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:32 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت سوم)

Matto

دیوانه، شوریده، ازجا دررفته

Era matto dalla gioia.

از خوشی دیونه شده بود.

Termine

مرز، پایان، کلمه

Siamo arrivati al termine della strada.

ما به آخر جاده رسیده ایم.

Caldo

گرما

È un caldo che uccide.

گرمایی هست که کشنده اس.

Novità

چیز تازه، حرکت جدید، اخبار

Hai sentito l'ultima novità?

آخرین خبرا رو شنیدی؟

Questo

این

Prendi questo libro.

این کتابو بگیر.

Zampino

دست و پای حیون، چنگال و پنجه

Ci ha messo lo zampino il diavolo.

شیطون روش دست گذاشته.

Terrazza

تراس، بهارخواب، لژ

Saliamo in terrazza.

بیا بریم رو لژ (تراس)

چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:31 ب.ظ

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت دوم)

1-Scuola

مدرسه

Hanno inaugurato la nuova scuola.

آنها مدرسه جدید را افتتاح کرده اند.


2-Inadoperabile

بی استفاده، غیر قابل تعمیر
Questo ombrello è ormai inadoperabile.

این چتر اکنون بلااستفاده است.

3-Neve

برف
La neve ha bloccato molti paesi.

برف بسیاری از روستا ها را پوشانده

4-Autostrada

اتوبان

Le automobili si incanalarono verso l'autostrada.

اتومبیلها به سمت اتوبان هدایت میشوند.

5-Oggi

امروز
Ho avuto solo oggi la tua lettera.

نامه تو را تنها امروز گرفتم.

6-Condimento

چاشنی و ادویه و مطبوع کننده

L'olio è un condimento essenziale dell'insalata.روغن چاشنی اساسی سالاد است.

 7-Esclusione

اخراج، استثناء
La tua esclusione dagli esami è ben giustificata.

اخراج تو از امتحان کاملا درست است

1 2 >>