X
تبلیغات
رایتل

زبان ایتالیایی 21 حرف داردکه چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود. در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.

حروف چاپی بزرگ                                                   Le Lettere Maiuscole

اَ                                               A

بی                                             B

چی                                            C

دی                                            D

اِ                                               E

افِّ                                            F

جی                                            G

اَکا                                             H

ئی                                             I

اِلِّ                                              L

اِمِّ                                              M

اِنِّ                                             N

اُ                                               O

پی                                             P

کو                                             Q

اِرِّ                                             R

اِسِّ                                            S

تی                                             T

او                                              U

وو-وی                                        V

زِتّا                                            Z

حروف چاپی کوچک                                          Le Lettere Minuscole

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z.

حروف ایتالیایی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

A-   حروف صدا دار «Vocali» B- حروف بی صدا «Consononti»

A-   حروف صدا دار «Vocali»

 پنج حرف «a, e, i, u» حروف صدا دار هستند، حروف به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. لازم به ذکر است این تلفظ لز داخل حجره بهسرعت ادا می شود، به طوریکه دو سیلاب جدا وجود ندارد.

B-   حروف بی صدا«Consonanati»

حروفی هستند که با دخالت حروف صدا دار، تلفظ می شوند و شامل شانزده حرف باقیمانده می باشند.