X
تبلیغات
رایتل

در این بخش، فقط تلفظ های دشوار و مشکل ساز این زبان را ذکر می کنیم، که به ساده ترین و جدید ترین شیوه بیان شده است. تلفظ ها را در متن مشاهده خواهیم کرد.

               حروف بی صدا                   (consonanti)

مثال (Esempio)           تلفظ این حروف

                                                                        c, f, i, m, n, p, r, t, z

چِ یا کِ، ق، تلفظ نمی شود، ل، م، ن، پ، ر، ت، ز

بانکا banca                       صدای ب مثل کلمۀ بابا در فارسی             b

  صدای چی، چِ، چُ                                           ci, ce, cio

چنانچه بعد از حرف c یکی از حروف e یا i بیاید صدای چ میدهد.

                                    اَمیچی/اَمیچِ/پِرچُ                                amici/amice/percio

        

 صدای کی- کِ- کُ                                       chi, che, co

 

  کی/اَنکِ/اَمیکُ                                   chi/anche/amico 

  

  صدای جی- جِ- جُ- جو                            gi, ge, gio, giu

 

صدای گی- گِ- گُ- گو                          ghi, ghe, go, gu 

 

  صدای کُو می دهد.                                                qu

 

چنانچه بعد از حرف G یکی از حروف E یا I بیاید صدای ج میدهد در غیر اینصورت صدای گ میدهد.

بعد از حرف Q همیشه U می آید.      کویی                                                     qui

1- بین دو حرف صدا دار صدای (ز) می دهد.                 s 

   رُزَ                                                                Rosa 

  

2- هر گاه به صورت (ss) بین دو حرف صدا دار بیاید صدای (س) می دهد.

 کَسَّ                                                          cassa    

3- در بقیه موارد صدای (س) می دهد.

 کواِستُ                                                      questo  

به هیچ وجه تلفظ نمی شود. فقط برای تغییرات آوایی در حرف g و c میاید.                   h 

 شِ- شی- شا                                               sce – sci - scia

 شُ- شو                                                           scio – sciu 

 صدای لی می دهد.                                                      gli 

صدای نی می دهد.                                                    gn    

 سی نیُرِ                                                              signore 

  صدای (و) می دهد.                                                           v  

 صدایی بین (ت) و (ز) می دهد.                                              z

حروف صدا دار                                                      (Vocali)

                                    صدای اَ میدهد.                                          a 

1- صدای اِ میدهد ( به تنهایی معنی وَ میدهد).                                            1- e

  اِلِگانتِ                                                    elegante      

2- هرگاه روی آن اَچِنتُ (  َ ) قرار بگیرد به صورت تأکید ادا می شود.                  2- é

(و به تنهایی معنی هست میدهد)

 اِ (هست)                                                   é

 صدای یی  میدهد.                                                              i

 صدای  اُ  میدهد.                                                                o

 صدای  او  میدهد.                                                              u

صدای  اَی  میدهد.                                                  ai      

صدای اِی  میدهد.                                                  ei          

3- چنانچه در کلمه ای یک حرف دوبار کنار هم نوشته شده باشد مانند تشدید دوبار تلفظ میشود.

قلم                                             پِنّا                                 penna

دامن                                          گُنّا                                gonna  

4- پنج حرف k,y-x,w,j  درزبان ایتالیایی نبوده چنانچه در کلمه ای دیده شود آن کلمه از زبان دیگری وارد زبان ایتالیایی شده.

                        ویفر è wafer

                        یوگا è yoga